درونریزی برچسب پست از تکنولوژی آموزشی شکست خورد

بررسی_محبوبترین_فناوریهای_آموزشی

محبوب ترین تکنولوژی های آموزشی در سال 2019 کدامند؟

  1- طراحی دوره های آموزشی مبتنی بر فناوری با قابلیت دسترسی بالا دسترسی افراد بیشتر به آموزش های مبتنی بر فناوری، یکی از گرایش های دنیا در این حوزه است و این گرایش هر روز بیشتر می شود. استفاده از فناوری در جهت افزایش دسترسی افراد می تواند منجر به کاهش هزینه آموزش در نتجیه، نفوذ آموزش ها در کشورهای در حال توسعه شود. با توجه به این گرایش، زمانی اکوسیستم آموزش موفق است که فرصت ارتقا مهارت های قرن 21 را...